Her finner du alle avtaler inngått av NRI for din kommune

Du kan søke på avtalenavn, fritekst, leverandørnavn og på avtaleområde (sjekk at dette stemmer i TS).

Avtalekatalogen er kun tilgjengelig for deg når du går inn fra en jobb-pc fra en av deltagerkommunene og vil ikke være tilgjengelig fra privat pc eller på hjemmekontorløsningen. Du må logge på avtalekatalogen, brukernavn og passord får du ved å kontakte kommunens innkjøpsansvarlig.

Taushetsplikt

Som ansatt i din kommune er du underlagt taushetsplikt og signerte på dette da du ble ansatt. Denne taushetsplikten omfatter også informasjon om våre avtaler, inkludert priser og andre betingelser, som fremkommer i avtalekatalogen. Disse opplysningene må derfor ikke deles med noen utenfor kommunen du jobber i. Brudd på taushetsplikten kan få følger for ditt ansettelsesforhold, samt privat-og strafferettslige konsekvenser.

Avtaleområder

Alle NRI-avtaler er sortert i forhold til avtaleområde. Per i dag har vi følgende avtaleområder:

Administrative avtaler

Dette er avtaler på typiske administrative områder – verdikjøp (forsikringsmegling, gjeldsforvatning etc), merkantilt personale, IKT-systemer og lignende.

Helse og myke tjenester

Dette er avtaler innenfor helsesektoren og på de myke tjenestene. Dette kan være alt fra medisiner, farmasøytisk tilsyn og arbeidstøy for helsesektoren til BPA, barnevern, institusjonsplasser og så videre.

Varer og tjenester

Dette er alle avtaler på varer og tjenester som ikke naturlig faller inn under ett av de andre områdene. For eksempel avtaler på mat og kjøkken, skole-, barnehage- og bibliotekmateriell, kontormøbler og -rekvisita, renholdsprodukter, arbeidstøy, IKT-utstyr, transport, vikar avtaler med mer.

Vei, bygg og anlegg

Dette er avtaler som gjelder veier, anlegg og nybygg, større ombygginger, anleggspersonale, rådgivende ingeniører og så videre.

FDV – eksisterende bygninger

Dette er avtaler som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygninger, så som renholdstjenester, håndverkere, energi, teknisk personale etc.

For å se avtaleområder med tilhørende avtaler, gå til menypunktet "Avtaleområder" i venstre menyen.

Prefererte eller foretrukne artikler

I mange av NRI-avtalene er noen artikler eller produkter «prefererte». Dette er produkter som vi historisk har kjøpt mye av og som vi derfor har fått særlig gode priser på. Produktene kan være av annet fabrikat/merke enn på forrige avtale, men de skal være godt egnet til å dekke det samme behovet. Det er ved å styre forbruket slik at dere i størst mulig grad benytter de prefererte artiklene dere får tatt ut potensialet og besparelsene i NRI-avtalene. Dette kan bety at dere må prøve noen nye merker eller produkter enn det dere har benyttet tidligere, men det kan være at disse er bedre enn de dere har brukt før også… Artikler eller produkter som ikke er prefererte har ikke alltid like fordelaktig pris på NRI-avtalene. Det anbefales derfor på det sterkeste å teste ut de prefererte artiklene før dere ber om at nye produkter blir lagt til avtalen. 

Avtalelojalitet

Alle rammeavtaler, også NRI-avtalene, er forpliktende for kommunene. Vi er ikke forpliktet til å kjøpe et visst volum på avtalene, men dersom vi har behov for det som avtalene omfatter er vi forpliktet til å kjøpe det på rammeavtalen. Dess bedre avtalelojalitet vi kan vise til, dess bedre betingelser får vi når vi går ut på konkurranse. Husk at de leverandørene du kjøper hos utenom avtalen er de som skal være med å konkurrere på nest kontrakt… Vi får ikke de beste betingelsene hvis de vet at vi kommer til dem uansett om de vinner eller ei…